AUTORITZACIÓ PER A GRAVACIÓ I PUBLICACIÓ D’IMATGES

 

Una vegada efectuada la compra d’aquest ticket autoritza, coneix, consent i accepta que pugui ser gravat/gravada per SokoTech autoritzant de forma expressa a fer servir les imatges gravades per a que per si mateix o a través de tercers, en exclusiva o no, pugui procedir a la explotació no-comercial de les imatges d’acord amb els usos del sector audiovisual, incloses les xarxes socials (Instagram, Facebook, Twitter, etc), autoritzant de forma expressa l’ús de les mateixes a la pàgina web que SokoTech pugui fer en relació a la Maker Faire Barcelona 2019 autoritzant també al fet que les mateixes passin a formar part de l’arxiu de SokoTech.

 

I per a això li cedeix amb facultat de cessió a tercers, en exclusiva, o no, durant el màxim temps de protecció que preveu la Llei de Propietat Intel·lectual i per a la seva explotació en qualsevol país del món, tots els drets d’explotació sobre la imatge, nom i veu. Tot això, respectant en tot moment el dret a l’honor, la intimitat personal i la pròpia imatge.